Komentovaný pochod za tajomstvami ROPíkov

V nedeľu 3. mája sme zorganizovali nultý ročník komentovaného pochodu po línii ľahkého opevnenia budovaného v prvorepublikovom období, zamerali sme sa na okolie obce Slanská Huta. Počasie prialo, záujem verejnosti bol tiež slušný – na začiatku pochodu, pri obecnom cintoríne, sa zišlo o čosi viac ako 25 osôb všetkých vekových kategórií.

Štart pri Slanskej Hute

Krajina je v tomto ročnom období nádherná. Nemenej zaujímavý bol aj odborný výklad pána Vorala plný informácií ohľadom navštívených ROPíkov. Bolo zodpovedaných mnoho otázok turistov smerovaných k obrannej línii v užších aj širších súvislostiach.

ROPík č. 225/A-200

Určite by bolo veľkým prínosom pre turistov, ale aj okolité obce, ponúknuť zaujímavé detaily o týchto technických pamiatkach napr. vo forme informačných tabúľ v rámci náučného chodníka.

Informácie

Prvým navštíveným objektom bo ROPík č. 225 (typ A-200), druhý č. 228 (typ A-160), tretí č. 229 (typ A-180). Nasledoval pod cestou sa nachádzajúci druhosledový bunker č. 230 (typ A-180), piaty, na zelenej turistickej trase, č. 231 (typ A-160), šiesty v lese č. 233 (typ A-220), a siedmy, pre väčšinu posledný objekt, pod Garabošom č. 234 (typ A-140).

Skupina turistov (pod Garabošom)

Najstatočnejší došli až k objektu na hrebeni Kamennej hory (č. 237, typ A-120), kde si doprialy prekrásny výhľad k Zemplínskym vrchom a na Roňavskú bránu.

ROPík na Kamennej hore